Bird of Paradise White

Strelitzia Nicolai ‘White Bird’

Bird of Paradise White

Strelitzia Nicolai ‘White Bird’