Syngonium Pink Splash

Syngonium podophyllum 'Pink Splash'

Syngonium Pink Splash

Syngonium podophyllum 'Pink Splash'

Choose plant Size:
Choose pot style: