Whale Fin Sansevieria

Sansevieria masoniana (Snake Plant)

Whale Fin Sansevieria

Sansevieria masoniana (Snake Plant)